Stadgarna


Stadgar för Flottans Minklubb (FMK)


Gällande från den 12 februari 2009.


§ 1. Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.


§ 2. Klubbens medlemmar utgörs av ledamöter och hedersledamöter.


Berättigad till inträde i klubben som ledamot är officer eller vederlike som visar stort intresse för minvapnets roll i sjökriget. Klubbmöte fastställer från tid till annan gällande inträdeskriterier på förslag från styrelsen, vilken därefter har att bekantgöra dessa kriterier för klubbens medlemmar. Sålunda berättigade personer erbjuds inträde genom styrelsens försorg.

 

Dessutom kan person som gjort minvapnet särskilda tjänster inväljas som ledamot på förslag av styrelsen eller enskild ledamot. Sådant val skall ske enligt bestämmelserna i § 9.


Hedersledamot i klubben kan utses av klubbens årsmöte efter enhälligt förslag från styrelsen. Sådant beslut skall ske enligt bestämmelserna i § 9.


§ 3. Styrelsen kan, med omedelbar verkan, utesluta ledamot ur klubben, som trots anmaning inte fullgjort sina åtaganden mot klubben eller som på något sätt skadat klubben. Utesluten person kan anföra besvär till klubben inom två veckor efter delgivning, varvid prövning av frågan skall behandlas på nästkommande klubbmöte då vederbörande skall beredas tillfälle att själv föra sin talan. Efter omröstning enligt bestämmelserna i § 9 kan vederbörande ånyo vinna inträde i klubben.


§ 4. Klubben är rikstäckande och har sitt säte i Stockholm. Klubben räknar sitt arbetsår från den 1 oktober till den 30 september. Klubbmöten arrangeras normalt fyra gånger under arbetsåret i Stockholm. Därutöver kan möten arrangeras utanför Stockholm. Styrelsen utfärdar kallelse till klubbmöte senast tre veckor före mötet.


§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.


§ 6. Klubbens löpande angelägenheter handhas av en för tiden till och med nästkommande årsmöte vald styrelse om sju ledamöter. Årsmötet utser styrelse och däribland ordförande och vice ordförande. Övriga befattningshavare utser styrelsen inom sig. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutför när hälften av närvarande ledamöter, dock minst tre, är eniga om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.


§ 7. Klubbens firma tecknas av ordföranden och/eller av den eller dem som styrelsen utser.


§ 8. Vid arbetsårets första klubbmöte - årsmötet – skall följande frågor behandlas:

- Mötets öppnande

- Fastställande av dagordning

- Val av justeringsman

- Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

- Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret

- Revisorernas berättelse

- Fastställande av resultat- och balansräkningen för det gångna arbetsåret

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Fastställande av årsavgift för innevarande arbetsår

- Val av styrelse inkl. ordförande och vice ordförande samt två revisorer

- Val av två personer till valberedning

- Beslut om att utse hedersledamot

- Förslag/beslut att invälja nya ledamöter

- Motioner

- Ordföranden informerar

- Aktuell information om minvapnet

- Övriga frågor

- Kommande möten

- Mötet avslutas

Efter mötet kan föredrag eller annan aktivitet genomföras.


§ 9. Rösträtt tillkommer alla ledamöter och hedersledamöter som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben.


Röstning på klubbmöte sker öppet, om inte ledamot begär sluten omröstning. Varje närvarande ledamot har en röst. Röstning genom fullmakt får inte förekomma. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock ej vid personval och sluten omröstning då frågan avgörs genom lottning.


Inval av ledamot och beslut att utse hedersledamot enligt § 2 samt omröstning enligt § 3 sker på årsmöte där punkten angivits i kallelsen och antalet närvarande ledamöter uppgår till minst femton. Minst 2/3 av närvarande ledamöter måste biträda förslag till inval av ledamot respektive beslut att utse hedersledamot samt utesluten ledamots återinträde enligt § 3.


 

§ 10. Klubbmöten leds av ordföranden. Vid ordförandens såväl som vice ordförandens frånvaro, leds klubbens förhandlingar av den till tjänsteställning främste bland närvarande ledamöter.


Vid klubbmöte, som inte är årsmöte, skall normalt följande punkter behandlas:

- Mötets öppnande

- Ordföranden informerar

- Aktuell information om minvapnet

- Övriga frågor

- Kvällens föredrag

- Nästa möte

- Mötet avslutas


§ 11. Vid årsmötet och styrelsemöten skall protokoll föras. Vid klubbmöten förs normalt endast noggranna minnesanteckningar. Styrelsen har att säkerställa att dessa liksom övriga dokument, gåvor och insignier som kommit i klubbens ägo, förtecknas, bevaras och hålls tillgängliga.


§ 12. Styrelsen kan själv eller på förslag av ledamot inbjuda utomstående personer till klubben, när sådan inbjudan bedöms främja klubbens intressen och ändamål.


§ 13. Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av Flottans Minklubb skall fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett är ett årsmöte. För att beslut skall kunna fattas enligt denna paragraf, erfordras:

- att förslag till beslut att ändra stadgarna eller upplösa Flottans Minklubb anges i kallelsen till varje möte där sådant beslut skall fattas.

- att minst femton av klubbens ledamöter är närvarande på varje sådant möte.

att minst 5/6 av närvarande röstberättigade ledamöter biträder beslutet.


Om Flottans Minklubb upplöses skall dess tillgångar tillfalla lämpliga mottagare som kan säkerställa framtida behov och tillgänglighet (t.ex. Krigsarkivet)


- - - -


Ändringar av FMKs stadgar har gjorts (enligt sammanställning från tidigare protokoll):

- 13 februari 1947

- 23 mars 1964

- 14 januari 1974

- 29 oktober 1984

- 7 september 2000

- 15 februari 2005

- 9 februari 2006

- 12 februari 2009